‘सारा संसार एकातर्फी’ गीत : निशाको कारुणिक र निखारिएको गायिकी