संचारकर्मसंगै गायनमा पनि सक्रिय रतन : ‘रुपस्या जोवन’बाट पाए राम्रो प्रतिक्रिया