एकनारायण भण्डारीको सृजना ‘छिपछिपे पानीमा लेउ’ करोड क्लबमा प्रवेश