‘मनसरा’ ट्रेलर : पालाम सुनाउँदै मिरुनाको पछिपछि लागेका दया