चेलीहरुलाई छोएको गीतको अंश- ‘आमाले भाग्य लेख्न मिल्ने भाको भा’