नयाँ हिरोलाई निर्माता जयन श्रेष्ठले ठगी गरेको खुलासा